logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Nebezpečné zboží

Klasifikace nebezpečného zboží a zkoušky obalů pro přepravu

Společnost Československý Lloyd je registrována u Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně jako subjekt oprávněný provádět klasifikaci nebezpečného zboží pro přepravu podle mezinárodní dohody IMDG Code. Mimo oprávnění klasifikovat nebezpečné zboží pro námořní přepravu, je CS Lloyd rovněž pověřen provádět klasifikaci pro silniční přepravu (ADR), železniční přepravu (RID), vnitrozemskou vodní dopravu (ADN) a leteckou přepravu (IATA-DGR). Pro všechny druhy přeprav vystavujeme jedno integrované osvědčení.

Dangerous goodsJsme akreditováni pro zkoušky obalů, velkých obalů a IBC kontejnerů pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodních úmluv IMDG Code, ADR, RID, ADN a IATA DGR a také podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží. Nabízíme komplexní technická řešení v rámci námořní, říční, letecké, silniční i železniční dopravy.  


 

 

 

Sazebník (klasifikace výbušnin - Třída 1)

 

 Činnost Klasifikace Zkoušky Osvědčení
  Klasifikace 1. předpis 14 450,-  dle rozsahu  2 500,- 
  Klasifikace další předpis 2 500,-  v ceně 1. předpisu  1 500,- 


Aktuality

Rychlé kontakty